Exploring the design space of immersive urban analytics.

Zhutian Chen, Yifang Wang, Tianchen Sun, Xiang Gao, Wei Chen, Zhigeng Pan, Huamin Qu, Yingcai Wu. Visual Informatics, 2017.

A Survey on Mobile Augmented Reality Visualization.

Xiang Gao, Hui An, Wei Chen, Zhigen Pan. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2018.

ScatterNet: A Deep Subjective Similarity Model for Visual Analysis of Scatterplots.

Yuxin Ma, Anthony K. H. Tung, Wei Wang, Xiang Gao, Zhigeng Pan, Wei Chen. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2019.